Välismaalt Eestisse reisimise võimalustest

Alates 17.03.2020 on Eesti riigipiir olnud välismaalastele suletud. Vastava Vabariigi Valitsuse korraldusega saab tutvuda siin. Ka tänase, 07.07.2020 seisuga on Eestisse sisenemine jätkuvalt, kuid juba vähem, piiratud.

Eestisse on nüüd lubatud siseneda järgmistel isikutel:

  • Eesti kodanikel, samuti Eesti elamisluba või elamisõigust või Eesti rahvastikuregistri kohaselt Eestis elukohta omavatel isikutel
  • Välismaalasel Eesti territooriumi viivitamata läbimise eesmärgil oma elukohariiki jõudmiseks (transiit) tingimusel, et tal ei esine haigusnähte. Kui isik lubatakse riiki transiidi eesmärgil, ei laiene talle 14-päevane eneseisolatsiooni kohustus
  • Politsei- ja Piirivalveamet võib erandina lubada riiki siseneda välismaalasel, kellel ei esine haigusnähte ja kelle lähisugulased (abikaasa, vanemad, vanavanemad, lapsed, lapselapsed) elavad alaliselt Eestis (Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik) – selleks tuleb täita Erandlikel asjaoludel piiriületamise lubamise taotlus ja edastada see aadressil ppa@politsei.ee
  • Teistel välismaalastel vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele (punktid 3-12) (vaata lähemalt ka Politsei-ja Piirivalveameti vastavalt leheküljelt)
  • Isikute osas, kes Vabariigi Valitsuse korralduses nimetatud erandite hulka ei kuulu, on võimalik lubada piiriületus eritaotluse alusel, mis tuleb edastada aadressil ppa@politsei.ee.
  • Eestisse töötama või Eestis registreeritud õppeasutuses õppima saabuvail välismaalastel vastavalt Vabariigi valitsuse korralduse nr 169 punktile 12³NB! Tuleb arvestada kohustusega läbida COVID-19 testimine viivitamata Eestisse saabumise järel ning kordustestimine peale kohustuslikku 14-päevast karantiini (vt täpsemalt Vabariigi Valitsuse korraldust nr 172)

 

Kõigi piiriületust puudutavate küsimustega tasub pöörduda otse Politsei- ja Piirivalveameti poole (telefon +3726123000, e-post ppa@politsei.ee). Nt kui riigipiiri on plaanis ületada Luhamaal või Koidulas võib võtta ühendust ka otse piiripunktiga.

Kui tekib kahtlus kas isik kuulub mõne riiki lubatud erikategooria alla või mitte, siis tasub alati teha Politsei- ja Piirivalveametile kirjalik päring (eritaotlus) ja saadud vastusest juhinduda.

Kõigil isikutel, kelle on lubatud erandkorras Eestisse siseneda ja on konkreetne plaan lähiajal Eestisse reisida, sh täita ka 2-nädalast eneseisolatsiooni nõuet, aga puudub viisa, on võimalik seda erandkorras Pihkva konsulaartalituses taotleda. Selleks tuleb eelnevalt aeg broneerida telefonil (8112) 725 380 k 09.00-12.00 ja 13.00-16.00.

Kõigil isikutel on lubatud Eestist lahkuda, välja arvatud neile määratud karantiini ajal. Eestisse saabunud isikutele kehtestatakse üldjuhul 14 päevaks liikumispiirang (karantiin) ja tal on sel ajal keelatud elukohast või püsivast viibimiskohast lahkuda, seega ei tohi ta 14 päeva jooksul ka Eestist lahkuda.

Vene Föderatsioonist lahkumiseks on Vene piir hetkel kõigile suletud. Meile teadaolevatel andmetel on Vene Föderatsioonist võimalik ühel korral lahkuda kõigil Eesti kodanikel, Eesti-Vene topeltkodanikel ja Eesti elamisloaga isikutel. Samuti on Venemaalt võimalik ühekordselt lahkuda välismaal (nt Eestis) püsivalt elava lähisugulase juurde sõitmiseks, töötamiseks ja õpinguteks.

Vene piiri ületust puudutavatele küsimuste osas saab infot küsida telefonilt +7 812 5780312. Kõik Eestist Venemaale naasvad isikud peavad samuti üldjuhul jääma 2 nädalaks eneseisolatsiooni.

 Lisainfo:

https://www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord

https://www.kriis.ee/et/reisimine-eestisse-valisriikide-kodanikud

https://www.riigiteataja.ee/akt/328052020003?leiaKehtiv

https://vm.ee/et/koroonaviirus-2019-ncov